خانه / کل شرکت‌ها / عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم

عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم

بصبا – تولید نیروی جنوب غرب صبا

لوگو بصبا

بصبا – تولید نیروی جنوب غرب صبا   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/05/28 زیان خالص به ازای هر سهم: 704 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : کلیه فعالیتهای مربوط …

توضیحات بیشتر »

بگیلان – توسعه مسیر برق گیلان

بگیلان – توسعه مسیر برق گیلان   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/03 سود خالص به ازای هر سهم: 332 ریال سود نقدی تصویب شده: 320 ریال — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/05 سود خالص به ازای …

توضیحات بیشتر »

بجهرم – توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بجهرم – توسعه مولد نیروگاهی جهرم   • نمودار قیمتی :   • اطلاعیه عرضه اولیه سهام    تاریخ عرضه : روز چهارشنبه 98/07/03 تعداد سهام قابل عرضه : 1,207,266,604 سهم معادل 5 درصد از تعداد کل سهام شرکت حداکثر سهمیه خرید هر کد : 2400 سهم دامنه قیمت سفارش : …

توضیحات بیشتر »

بزاگرس – نیروگاه زاگرس کوثر

لوگو بزاگرس

بزاگرس – نیروگاه زاگرس کوثر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/26 سود خالص به ازای هر سهم: 176 ریال سود نقدی تصویب شده: 140 ریال     موضوع فعالیت :  تولید …

توضیحات بیشتر »

بمپنا – تولید برق عسلویه مپنا

بمپنا – تولید برق عسلویه مپنا   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 843 ریال سود نقدی تصویب شده: 90 ریال     موضوع فعالیت : …

توضیحات بیشتر »

وهور – مدیریت انرژی هور

لوگو وهور

وهور – مدیریت انرژی هور   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/25 سود خالص به ازای هر سهم: 231 ریال سود نقدی تصویب شده: 160 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

دماوند – تولید برق دماوند

دماوند – تولید برق دماوند   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/27 سود خالص به ازای هر سهم: 823 ریال سود نقدی تصویب شده: 700 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

بفجر – پتروشیمی فجر

بفجر – پتروشیمی فجر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 1131 ریال سود نقدی تصویب شده: 1200 ریال     موضوع فعالیت :    فعالیت …

توضیحات بیشتر »

بکهنوج – تولید برقر ماهتاب کهنوج

لوگو بکهنوج

بکهنوج – تولید برقر ماهتاب کهنوج   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/28 سود خالص به ازای هر سهم: 1119 ریال سود نقدی تصویب شده: 1200 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

ونیرو – سرمایه گذاری نیرو

لوگو ونیرو

ونیرو – سرمایه گذاری نیرو   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16 سود خالص به ازای هر سهم: 135 ریال سود نقدی تصویب شده: 125 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

مبین – پتروشیمی مبین

لوگو مبین

مبین – پتروشیمی مبین   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/29 سود خالص به ازای هر سهم: 1673 ریال سود نقدی تصویب شده: 1500 ریال     موضوع فعالیت :    فعالیت …

توضیحات بیشتر »